back to top

Održana 39. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

održana 39. redovna sjednica vlade tuzlanskog kantona

INFORMACIJA

Održana 38. redovna sjednica Vlade TK
Prihvaćena Informacija o pripremljenosti za zimsko održavanje cesta
Vlada je danas prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o
pripremljenosti za zimsko održavanje puteva. Prema ovoj Informaciji pripremljenost i način
organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti gradova i općina (gradske
ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) različiti su u zavisnosti od jedinice lokalne
samouprave, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi,
u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije. Izvršena je priprema svih
raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava u mjesnim zajednicama, kao i svih drugih
subjekata u gradovima i općinama, koji raspolažu odgovarajućom mehanizacijom za zimsko
održavanje puteva. Kada su u pitanju regionalni putni pravci, JU Direkcija regionalnih cesta
TK ima potpisane okvirne ugovore sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za
izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva, na području našeg kantona.
Odabrane su firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za
puteve i drugim sredstvima za ovu vrstu poslova. JP Ceste Federacije BiH na vrijeme je sklopilo
ugovore za zimsko održavanje magistralnih puteva na području TK, sa 3 firme koje raspolažu
sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove. S tim u vezi, ako
poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje
odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalnog intenziteta snježnih
padavina, neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i
magistralnim putevima, na području TK, navodi se u Informaciji. U slučaju izuzetno obilnih
snježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih
puteva, gradskih ulica, te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog
ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i ugrožavanja normalnog rada institucija od
značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se proglasiti stanje prirodne nesreće
uslijed snježnih padavina. U takvoj situaciji Gradski/Općinski štabovi civilne zaštite će
mobilizirati sve raspoložive ljudske i materijalne snage koje će biti angažovane na uklanjanju
snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i
života građana.
Neophodnost unaprjeđenja rada i kadrovske strukture centara za socijalni rad
Iako centre za socijalni rad osnivaju općinska i gradska vijeća, te su kao takvi u
nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a ne kantonalnog nivoa vlasti, Vlada je danas
razmatrala i upoznala se sa Informacijom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK
o stanju u ovim javnim ustanovama sa fokusom na njihovu kadrovsku strukturu. Naime, centri
su višefunkcionalne ustanove socijalne zaštite koje imaju ulogu u otkrivanju, prevenciji i
sanaciji nastanka stanja socijalnih potreba lica i porodica na području lokalne zajednice i pri
tome primjenjuju više od 30 zakonskih propisa, čime se direktno naslanjaju na rad kantonalnih
institucija. S tim u vezi poboljšanje kadrovske strukture u centrima za socijalni rad planirano je
i Strategijom razvoja TK 2021-2027., a u okviru prioriteta ,,Unapređenje sistema socijalne
zaštite i položaja ranjivih grupa stanovništva“. Realizacijom ove mjere planirano je povećanje
broja zaposlenih socijalnih radnika na broj stanovnika. Trenutno, početno stanje je jedan
socijalni radnik na 12.537 stanovnika, a cilj je da se postepenim povećanjem broja zaposlenih
Strana 2
socijalnih radnika postigne standard definisan u normativima iz oblasti socijalne zaštite, a to je
jedan socijalni radnik na 4.000 stanovnika.
Kada je u pitanju trenutno stanje, primjetno je poboljšanje stanja kadrovske strukture u
periodu od 2016-2022. godine. Ipak, kadrovska struktura u centrima za socijalni rad na području
Tuzlanskog kantona je i dalje ispod propisanih standarda i normativa . To se negativno odražava
na prevenciju nastanka stanja socijalnih potreba lica i porodica i dovodi do porasta patologije
(nasilja u porodici), delinkvencije mladih, bolesti ovisnosti, alkoholizma, razvoda brakova i
slično. Također i prostorni kapaciteti u većem broju centara za socijalni rad su veoma skromni,
slabo uređeni, te nije ni uređen pristup za osobe sa invaliditetom. Različito je uređeno i
finansiranje ovih ustanova. Sagledavajući ukupno stanje u centrima za socijalni rad na području
Tuzlanskog kantona, može se zaključiti da se nedovoljno radi na prevenciji nastanka stanja
socijalnih potreba lica i porodica. Spor proces reforme sistema socijalne zaštite, a samim time
i donošenje Zakona o socijalnoj djelatnosti je jedan od uslova poboljšanja rada centara za
socijalni rad, navodi se u Informaciji. Zbog toga su sastavni dio ovog dokumenta i mjere,
predložene za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.
Vlada TK podržala stambeno zbrinjavanje 76 mladih osoba i
subvencionirala boravak djece u predškolskim ustanovama za 262 mlade porodice
Danas je Vlada dala saglasnost na Odluku ministra za kulturu, sport i mlade o
odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u
okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u
2022.godini za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i
subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama.
Kada je u pitanju program subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje, po
javnom pozivu Ministarstvo je odabralo 76 korisnika sredstava koji su ostvarili pravo na
subvencioniranje kamata. U okviru programa subvencioniranja troškova mladima za smještaj i
boravak djece u predškolskim ustanovama Komisija je sačinila Rang listu korisnika sredstava
sa ove pozicije, te će pravo na ovaj oblik podrške ostvariti 262 mlade porodice sa područja
Tuzlanskog kantona. Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na web stranici Vlade TK i
Ministarstva kulture sporta i mladih TK.
Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Memoranduma o partnerskom
razumijevanju i strateškoj saradnji između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog
kantona, JU Univerzitet u Tuzli, Radio Kameleon-Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije
i Omladinskog resursnog centra. S obzirom na opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona i
Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da kontinuirano unaprjeđuje sistem
podrške i poboljšanja položaja mladih ljudi u Tuzlanskom kantonu, ovaj Memorandum
predstavlja još jednu u nizu aktivnosti kojim se pokazuje i iskazuje spremnost da se poduzmu
sve dostupne mjere kako bi svi ciljevi iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-
2024 bili ispunjeni.
Također, Vlada je danas, slijedom događaja i prihvatanjem Mandatnog pisma Evropske
banke za obnovu i razvoj, a u vezi sa realizacijom projekta „Program energetske obnove zgrada
javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona“, prihvatila i tekst Pisma namjere za saradnju
između Vlade Tuzlanskog kantona Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojnog
programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini za realizaciju pomenutog projekta
koji podrazumijeva provođenje mjera energijske efikasnosti na 200 objekata u javnom
vlasništvu u Tuzlanskom kantonu.
U cilju preciznijeg definisanja procedure kandidovanja projekata, raspodjele i dodjele
sredstava, obaveze i dužnosti davaoca i korisnika sredstava, kao i način izvještavanja i provedbe
projekata, Vlada je danas donijela Pravilnik o postupku kandidovanja projekata, dodjele,
izvještavanja i praćenja realizacije sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška nedovoljno
razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama“. Ovim pravilnikom definisan je
sadržaj Javnog poziva za kandidovanje projekata, način prijave na Javni poziv i potrebna
dokumentacija, sadržaj obrasca za kandidovanje projekata, metodologija rada Komisije za
program javnih investicija, postupak raspodjele i dodjele sredstava, izvještavanje o utrošku
Strana 3
sredstava, sadržaj obrasca za izvještavanje o utrošku sredstava, obaveze i odgovornosti davaoca
i korisnika sredstava.
S obzirom da nije došlo do planirane uspostave čuvarske službe, poslove čuvanja šuma
je nastavilo je da obavlja JP „Šume TK“ d.d. Kladanj, kao korisnik šuma. Izmjenama i
dopunama Budžeta za 2022. godinu, te predloženim izmjenama Programa utroška sredstava
prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu planirana su sredstva za izmirenje
obaveza prema JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, koje će nastati sa obavljanjem
poslova čuvarske službe za cijelu 2022. godinu, te je s tim u vezi Vlada danas izmijenila
Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu.
Na danas održanoj sjednici Vlada je odobrila unutrašnju preraspodjelu rashoda u
Budžetu TK za 2022. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za
2022. godinu.
U cilju realizacije ranije najavljenog projekta rekonstrukcije i implementacije mjera
energijske efikasnosti u pet školskih objekata u Tuzlanskom kantonu, Vlada je danas prihvatila
tekstove ugovora o načinu povrata sredstava u Revolving fond koji će se zaključiti između
Tuzlanskog kantona, koga zastupa Ministarstvo finansija, Union banke d.d. Sarajevo, I krajnjih
korisnika: JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla, JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla,
JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla, JU Gimnazija “Meša Selimović”
Tuzla i JU Osnovna škola “Kalesija” Kalesija.
Vlada se na današnjoj sjednici upoznala sa Informacijom o stanju u oblasti
predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini, i
dostavila je skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.
S obzirom da su „Narod i pravda“ i „SD BiH“, nove političke stranke koje su osvojile
mandate i participiraju u Skupštini Tuzlanskog kantona, za potrebe obračuna tranši za
novembar i decembar 2022. godine Vlada je danas odobrila 8.071,00 KM za finansiranje ovih
političkih stranaka. Također, odobreno je i 5.000,00 KM Udruženju „Prijateljice“ Tuzla, za
realizaciju Projekta „Fraktalni crtež u funkciji rane detekcije i intervencije kod poremećaja u
ponašanju kod djece“. JP „ Karaula“ d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Kladanj je
odobreno 20.000,00 KM za nabavku mašine za uređenje i tabanje ski staze, Udruženju
„Pozorištu mladih Tuzle“ Tuzla je odobreno 4.500,00 KM za refundaciju troškova predstave
„Hanka“, koja je realizovana u Republici Srbiji u periodu od 01.11-10.11.2022. godine, kao
zvaničnom predstavniku Bosne i Hercegovine na Internacionalnom festivalu „Rapasagge
2022“. Osim navedenog, odobreno je i 50.000,00 KM Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini u svrhu finansijske podrške za realizaciju projekta „Pod nebom vedre vjere – islam
i Evropa u iskustvu Bosne“.
Također, danas je odobreno i 27.792,71 KM Općinskim društvima „Preporod“ na nivou
Tuzlanskog kantona, na prijedlog Zajednice općinskih društava Tuzlanskog kantona, kao i
1.500,00 KM Udruženju građana „Sevdalija“ Tuzla za sufinansiranje troškova organizacije
koncerta povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine „Veče sevdaha“.
Današnjom odlukom Vlada je pristupila dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkograđevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu kamenoloma „Stupari“ u Kladnju privrednom
društvu „T.S.E. Transporti Speciali Europei“ d.o.o. Kladanj. Kao koncesor određeno je
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele
koncesije.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog
odbora JU Univerziteta u Tuzli o oslobađanju troškova studija za Tamer Albadarina iz
Palestine, studenta šeste godine integrisanog prvog i drugog ciklusa studija Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Tuzli. Radi se o realizaciji dogovora iz prethodnih godina, a u vezi sa
stipendiranjem palestinskih studenata, koji studiraju na Univerzitetu u Tuzli.
Na današnjoj sjednici Vlada je odredila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
određuje da, kao stvarno nadležni organ uprave, preuzme i bude nosilac provođenja postupka
javne rasprave na nacrt Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu, te nakon
provedene javne rasprave o tome sačini odgovarajući izvještaj i dostavi ga Vladi Tuzlanskog
kantona na razmatranje uz prijedlog predmetnog Zakona. Zaduženi su i svi drugi kantonalni
organi i institucije koji, po prirodi predmetne oblasti koja se reguliše Zakonom, imaju
odgovarajuće nadležnosti, da po procjeni i pozivu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i
Strana 4
povratak, ili učestvuju u radu potrebnih radnih grupa ili dostavljaju neophodne podatke i
informacije za izradu teksta prijedloga navedenog Zakona i potrebnih finansijskih sredstava za
njegovo provođenje. Kao nadležni organ za praćenje realizacije primjene Zakona utvrdit će se
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, kao i drugi nadležni kantonalni organi i
institucije, svako u dijelu svojih zakonskih nadležnosti.
Na osnovu zahtjeva JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, Vlada je
danas dala saglasnost na tekst Aneksa Sporazuma o sufinansiranju nabavke medicinske opreme,
između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“, Gračanica.
Naime, imajući u vidu da je Bolnici nedavno doniran EEG aparat kojeg je Bolnica planirala
nabaviti iz sredstava koja je osigurala Vlada TK, ovim sporazumom omogućava se nabavka
drugog uređaja, koji nije bio planiran prvobitnim Sporazumom.
Vlada je danas dala saglasnosti na odluke Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o
visini novčane naknade za rad Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova u
Tuzlanskom kantonu i Komisije za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u pogledu
prostora, kadra i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti u javnim i
privatnim zdravstvenim ustanovama, privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti i
specijalizovane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo.
Također, Vlada je dala saglasnost na iznos naknade predsjedniku i članovima
interresorne Komisije za vršenje kontrole.
Danas je Vlada dala i saglasnosti JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za
prijem dva zaposlenika, spremačice, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za
prijem državnog službenika stručnog savjetnika za vođenje upravnog postupka i normativno
pravne poslove u radni odnos, na neodređeno vrijeme. Također, saglasnost je data Uredu
premijera TK da putem internog premještaja popuni radno mjesto državnog službenika,
stručnog saradnik za pravne i opće poslove, kao i Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje
kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za prijem stručnog saradnika
za arheološko naslijeđe u radni odnos na određeno vrijeme na period do 6 mjeseci.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala privremeni Upravni odbor Javne
ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla, te donijela više rješenja o razrješenju i
imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje

JR

rtvzivinice.tv

Drugi upravo čitaju