back to top

Alkaloid: Rezultati poslovanja za 2023. godinu

alkaloid: rezultati poslovanja za 2023. godinu

Alkaloid ostvario  konsolidovanu prodaju od 268,3 miliona eura, neto dobit od 25,6 miliona eura i  investicije od 28,3 miliona eura u 2023. godini

 Ukupne konsolidovane prodaje ALKALOID-a AD Skoplje za 2023. godinu dostigle su 268,3 miliona eura, što je za 16% više u odnosu na isti period prošle godine.

Konsolidovane prodaje ostvarene na domaćem tržištu povećane su za 13%, a ukupan konsolidovani izvoz kompanije povećan je za 17%. Od ukupnih konsolidovanih prodaja 31% je ostvareno u S. Makedoniji, dok je 69% ostvareno na inostranim tržištima. Posmatrano po regionima, 29% je ostvareno u zemljama Jugoistočne Evrope, 22% je ostvareno u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA), 17% je ostvareno u zemljama Istočne Evrope (ZND, UKR..)., dok je na ostalim tržištima ostvareno 1% od ukupnih konsolidovanih prodaja.

Najveći rast na većim izvoznim tržištima u odnosu na prošlu godinu zabilježile su prodaje ostvarene u Kanadi, koje su porasle za 62 puta; zatim u Italiji, gdje su porasli za 35 puta; u Južnoj Africi pet puta; u Čileu više od četiri puta, kao i u Češkoj i Velikoj Britaniji, gdje su povećani za više od dva puta. Zatim slijede one u Mongoliji (rast od 87%), u Jermeniji (rast od 69%), Rumuniji (rast od 66%), Albaniji (rast od 33%), Ukrajini (rast od 26%), u Bugarskoj (rast od 15 %) itd.

Posmatrano po grupama proizvoda, u strukturi ukupnih konsolidovanih prodaja najveći udio zauzimaju proizvodi iz segmenta farmacija, odnosno 90%, dok segment hemije, kozmetike i bilje  učestvuje sa 10%. Od farmaceutskih proizvoda veće učešće u ukupnoj prodaji imaju antibiotici sa 27%, OTC preparati sa 19%, neurološki preparati sa 12%, kardiološki preparati sa 12% ukupnih konsolidovanih prodaja itd.

Ukupne investicije u osnovna sredstva u 2023. godini iznose 28,3 miliona eura  i u odnosu na  2022. godinu bilježe rast od 18%. Ovo povećanje investicija je rezultat najvećeg investicionog projekta ALKALOID-a u posljednjih 20 godina – novog proizvodnog odjela za proizvodnju čvrstih oblika 2 – koji povećava kapacitete za proizvodnju čvrstih oblika za više od dva puta.

Konsolidovana dobit prije finansijskih rashoda, poreza i prije amortizacije (EBITDA) dostigla je 44,7 miliona eura  i zabilježila je rast od 8%, dok je konsolidovana neto dobit, koja iznosi  25,6 miliona eura, također porasla za 8%.

Grupacija ALKALOID ima 2.843 zaposlenih, od kojih je 2.155 u S. Makedoniji, a 688 je zaposleno u kapitalno povezanim preduzećima van zemlje.

Cijena akcije ALKALOID AD Skoplje na zvaničnom tržištu Makedonske berze papira od vrijednosti u 2023. godini kretala se od 280 do 300 eura , odnosno u prosjeku 290 eura po akciji. Na dan 31.12.2023. godine tržišna kapitalizacija kompanije iznosila je preko 422,5 miliona eura.

Upravni odbor ALKALOID-a AD Skoplje usvojio je Prijedlog – odluku kojim se Skupštini akcionara predlaže isplata dividende za 2023. godinu u iznosu od 8,78 eura bruto ili 7,90 erua neto po akciji, što je u odnosu na isplaćenu dividendu po akciji za prethodnu godinu sa 7,97 eura bruto ili 7,17 eura neto više  za 10,2%. Za isplatu dividendi i personalnog poreza na lični dohodak, kompanija će izdvojiti oko 12,6 miliona eura./Danica Radović/

www.zivinice.ba

Drugi upravo čitaju