back to top

Usvojena informacija o aktivnostima Tima za borbu protiv korupcije – .

usvojena informacija o aktivnostima tima za borbu protiv korupcije – .

Danas je Vlada usvojila Izvještaj o radu Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona sa izvještajem o realizaciji akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2021 – 2024. godina, za period januar 2022 – maj 2023.godine. U ovom periodu fokus Tima je bio na praćenju realizacije Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021 – 2024 godine. Također, okončana je provjera vjerodostojnosti diploma državnih službenika u institucijama Tuzlanskog kantona, a informaciju o ovoj aktivnošću, Vlada je usvojila u aprilu prošle godine. Imajući u vidu da je Vlada Tuzlanskog kantona formirala Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK, Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona će u koordinaciji sa Uredom u narednom periodu napraviti tranziciju i pripremiti transfer plan aktivnosti iz Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona sa Tima na Ured, a sve u cilju prenošenja nadležnosti na Ured.

Kada je u pitanju provjera vjerodostojnosti diploma uposlenika u kantonalnim institucijama akcentirano je da je do sada izvršena provjera vjerodostojnosti ukupno 385 diploma izabranih dužnosnika i državnih službenika u organima Tuzlanskog kantona. Od toga 370 diploma je sa univerziteta u Bosni i Hercegovini i sve su vjerodostojne i ispravne.  Provjereno je i 15 diploma sa univerziteta van Bosne i Hercegovine je provjereno, od čega je 6 diploma vjerodostojno i ispravno, dok za 9 diploma van Bosne i Hercegovine još uvijek nisu dostavljene informacije za diplome.

Osim navedenog, Timu za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona je, pored redovnih aktivnosti, pristiglo i više anonimnih prijava o prisustvu korupcije u institucijama vlasti, preduzećima, ustanovama i sl. Imajući u vidu da Tim nije nadležan za postupanje po dostavljenim prijavama o prisustvu korupcije, Tim je sve pristigle prijave proslijedio Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, MUP – u Tuzlanskog kantona – Upravi policije na dalje postupanje.

Vlada Kantona i Tim su u proteklom periodu značajan akcenat stavili na unapređenje saradnje sa partnerskim institucijama na pitanjima prevencije i borbe protiv korupcije. U tom pogledu se ističe kontinuirana komunikacija i saradnja sa APIK-om, Misijom OSCE -a u BiH, Transparency International u Bosni i Hercegovini , CCI, Helsinskim odborom za ljudska prava, a saradnja sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavlja najznačajniju ulogu u borbi protiv korupcije na području BIH i pruža kontinuiranu podršku u provedbi antikorupcijskih procesa.

Također, Vlada je prihvatila tekst Ugovora o donaciji dva laptopa i 7 Software licenci, MS Office Professional Plus 2019, u svrhu donacije i opremanja Tima za prevenciju korupcije odgovarajućim i inovativnim ICT rješenjima. Premijer Tuzlanskog kantona je ovlašten da sa donatorom Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi, koju zastupa OSCE Misija u Bosni i Hercegovini, potpiše spomenuti ugovor.

Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila Informaciju o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA Tuzla za 2022. godinu. Zaključno sa 31.12.2021. ukupna vrijednost deponovanih sredstava Vlade TK u Fond iznosi 810.000 KM. Uz multiplikator od 4,0 dogovoren sa Sberbank d.d. trenutna vrijednost garantnog potencijala Fonda iznosi 3.204.000,00 KM. U dosadašnjem periodu Garantnom fondu do sada je ukupno pristupilo preko 890 poduzetnika, od čega je njih 158 dobilo sredstva ukupne vrijednosti 8.080.614,14 KM, dok su ostali ili odbijeni od strane Kreditnog odbora banke ili su sami odustali. Tokom 2022. godine, s obzirom da su zamrznute sve aktivnosti Sberbank FBiH, te da je ovu banku kupila ASA banka d.d. Sarajevo, te da nije izvršeno spajanje svih bankovnih instrumenata uključujući i Garantni fond, nije bilo značajnijih aktivnosti Fonda. Ipak dogovoreno je da nova kamatna stopa bude povoljnija i iznosila bi 5%, a Fond bi više bio usmjeren na segment mikro preduzeća, imajući u vidu da je to najranjivija kategorija privrednika, koji rijetko mogu dobiti kreditna sredstva preko komercijalnih banaka i uglavnom zavise od podrške mikrokreditnih organizacija po visokim kamatnim stopama. Vlada je danas zadužila kantonalne organe koji do sada nisu sačinili akcione planove za borbu protiv korupcije, da u roku od 60 dana sačine ove dokumente, a zatim pristupe realizaciji strateških ciljeva i aktivnosti iz acionih planova i o tome tromjesečno izvještavaju Tim za borbu protiv korupcije TK.

Vlada je danas odobrila 30.000,00 KM Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, u cilju podrške u realizaciji projektima Kantonalne privredne komore, i to po 15.000 KM za promociju i prezentaciju zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u zemlji i inozemstvu za 2023. godinu i za kontinuiranu edukaciju za privredne subjekte s ciljem povećanja konkurentnosti privrede Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je prihvatila Izvještaj o utrošku sredstava koja su Kantonalnoj privrednoj komori za iste namjene odobrena prošle godine.

U skladu sa ranije donesenim Programom o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 83.700,00 KM JU OŠ „Vražići“ Čelić, na ime rekonstrukcije krova u
područnoj školi Velino selo.

Danas je Vlada dala prethodne saglasnosti školskim odborima Javne ustanove Osnovna Škola „Breške“ Breške i JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla za korištenje bez naknade nogometnog igrališta radi održavanja manifestacije – Dani Velike Gospe, odnosno prostorija školske sale za potrebe trenažnog procesa Udruženja gluhih i nagluhih za sport „Omladinac“.

U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 7.000 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona na ime troškova organizacije i realizacije projekta „Obilježavanje 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici“ i to za troškove učesnika Marša mira, kao i 8.000 KM UG „Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona“ za sufinansiranje manifestacije „Obilježavanje međunarodnog dana porodice“.

Vlada je danas odobrila 9.000 KM Društvu fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine za učešće učenika srednje škole Muhameda Numanovića sa područja Tuzlanskog kantona na 7. Evropskoj olimpijadi iz fizike koje će se održati u Njemačkoj od 16-20. juna 2023. godine i na 53. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, koje će se održati u Japanu od 10-17. jula 2023. godine. Također, odobreno je i 10.232,00KM Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u svrhu finansiranja nepredviđenih rashoda i izdatka utvrđenog iznosa otpremnine zbog odlaska u penziju i Rješenju o nasljeđivanju općinskog suda u Živinicama – Odjeljenje suda u Kladnju.

Prihvaćena je i Informacija o stanju malih i srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini.

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada je danas razriješila dosadašnjeg sekretara i jednog člana Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, te na ove pozicije mjesta imenovala nove članove ovog tijela.

Vlada je, na današnjoj sjednici donijela i tri odluke o povratu sredstava na račun Trezora Tuzlanskog kantona. Radi se o sredstvima koja su ranije odobrena korisnicima, a imajući u vidu da njihov utrošak nije opravdan, korisnici su sredstva vratili na račun Trezora.

Također, Vlada je, zbog ispravke tehničke greške, dala saglasnost na tekst Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj policijske stanice Istok.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, imenovan je i član Upravnog odbora JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama ispred Vlade Tuzlanskog kantona, te Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja. Osim navedenog donesena su rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Slavinovići“ Tuzla i o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla


studiod.ba

Drugi upravo čitaju