back to top

Javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći Grada Gračanica za refundiranje dijela troškova prijevoza onkoloških pacijenata za 2023. godinu

Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova prijevoza onkoloških pacijenata za 2023. godinu, Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove raspisuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu jednokratne pomoći Grada Gračanica za refundiranje dijela troškova prijevoza onkoloških pacijenata za 2023. godinu

 I PREDMET JAVNOG POZIVA

Pozivaju se pacijenti s malignim oboljenjima koji su upućeni na radio-terapiju (zračenje) na područje van Tuzlanskog kantona i pacijenti koji su upućeni na hemoterapiju u Dnevnu bolnicu UKC Tuzla a koji imaju prebivalište na području grada Gračanica, da se prijave na ovaj javni poziv, kako bi ostvarili pravo na refundiranje dijela troškova prijevoza na terapiju.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti pacijenti lično, ili putem zakonski zastupnika ili članova uže porodice (otac, majka, usvojitelj, bračni partner, vanbračni partner, djeca, usvojena djeca, braća i sestre, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 

  1. da imaju prebivalište na području grada Gračanica.
  2. da imaju dijagnostikovano maligno oboljenje od strane Klinike za onkologiju i radioterapiju UKC Tuzla.
  3. Da su od strane nadležne zdravstvene ustanove upućeni na radio terapiju van Tuzlanskog kantona ili hemoterapiju u Dnevnu bolnicu Klinike za onkologiju i radioterapiju UKC Tuzla u 2023. godini

 

III PRIJAVA NA JAVNI POZIV I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za odobravanje sredstava podnosioci su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz matične knjige rođenih za sve koji nisu rođeni u Gračanici, a za rođene u Gračanici će se pribaviti po službenoj dužnosti
  • Dokaz o prebivalištu na području grada Gračanica – PBA-3 obrazac (fotokopija),
  • Nalaz Klinike za onkologiju i radioterapiju UKC Tuzla sa dijagnozom malignog oboljenja (fotokopija) i određenom terapijom,
  • Potvrda nadležnog porodičnog ljekara o utvrđenoj terapiji – radioterpija van Tuzlanskog kantona i/ili hemoterapija u Dnevnoj bolnici (uz obaveznu naznaku vremenskih intervala 1x ili 2x sedmično, 1x ili 2x mjesečno i sl.) u toku 2023. godine
  • Podaci o tekućem računu podnosioca (instrukcija za plaćanje izdata od strane banke)

 

Svi traženi dokumenti moraju biti priloženi u orginalu ili ovjerenoj kopiji, a nadležna gradska služba će ovjeru dokumenata vršiti bez naplate admnistrativne takse.

 

IV POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za refundiranje dijela troškova prijevoza onkoloških pacijenata, provodi Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove, u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 2/98, 48/99 i 61/22).

 

V NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na protokol Gradske uprave ili putem pošte na adresu:

 GRAD GRAČANICA

Služba za upravu, društvene djelatnosti,

boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove

Bašeskijina br. 1

75320 Gračanica

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 14.12.2023.godine.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti na web stranici Grada Gračanica www.gracanica.gov.ba ili Centru za pružanje usluga građanja (Prijemna kancelarija).

Zahtjev za refundiranje troškova prijevoza onkoloških pacijenata


radiogracanica.ba

Drugi upravo čitaju